begoo na
Lyric

Hamid Askari – Bego Na

lyrics : hosein safa
music & arrangment : amir ghadyani
Info

به هر کس که میخواد خنده هاتو بگیره
بگو نه بگو نه بگو نه
به حسی که می خواد تو قلبت بمیره
بگو نه بگو نه بگو نه
به هرکی که تو رو خواست که از پا دراره بگو نه
به هر کس دروغی تو رو دوست داره بگو نه
وقتی درای نا امیدی باز میشن
چیزی به جز تحقیر و تلخی پشت در نیست
سن کمو پشت خمو تقدیر مبهم
چیزی از این تصویر وحشتناکتر نیست
فرقی میون سوختن با روشنایی نیست
بیدار شو تو سوختن دودت نکرده
خورشید پشت پنجرس پلکاتو وا کن
بیدار شو تا خواب نابودت نکرده
به هر کس که میخواد خنده هاتو بگیره
بگو نه بگو نه بگو نه
به حسی که میخواد تو قلبت بمیره
بگو نه بگو نه بگو نه
به هرکی که تو رو خواست که از پا درآره بگو نه
به هر کس دروغی تو رو دوست داره بگو نه

 

افتادن پرواز از بال پرنده
از پشت غلتیدن به پایین دردناکه
از پشت هر خمیازه ای کابوس دیدن
افتادن پلکای سنگین دردناکه
به هر کس که میخواد خنده هاتو بگیره
بگو نه بگو نه بگو نه
به حسی که میخواد تو قلبت بمیره
بگو نه بگو نه بگو نه
به هرکی که تو رو خواست که از پا درآره بگو نه
به هر کس دروغی تو رو دوست داره بگو نه

begoo na
  • Added in: 2 years ago
  • 117 View
  • hamid askari
LEAVE A COMMENT